Skip to main content

Miljö/hållbarhet

Miljö/hållbarhet

Miljö/hållbarhet

Dandents hållbarhetspolicy

Syfte

Hållbarhet ska ligga till grund för hela Dandents verksamhet och företaget arbetar för att ta ansvar för den sociala och miljömässiga påverkan som uppkommer till följd av företagets beslut och ageranden. Vidare strävar företaget efter att uppfylla de tio principerna i FN:s Global Compact och att minst uppfylla de lagar och krav som berör dessa områden.

Dandents hållbarhetsarbete ska vara långsiktigt, förebyggande samt ständigt sträva efter förbättring.

Resursförbrukning

Dandent ska i sitt dagliga arbete optimera materialet och därmed minska avfallsmängden. Det avfall som uppstår inom verksamheten ska hanteras på så sätt att möjlighet till återvinning tillvaratas och hanteringen ska ske på ett säkert sätt. Företaget ska hushålla med råvaror, material och energi samt minimera användningen av icke förnyelsebara material och bränslen.

 Kompetens och medvetenhet

Dandent ska hålla sig uppdaterade och vara lyhörda för nya tekniker som kommer med omvärldens utveckling inom hållbarhetsarbetet. Företagets hållbarhetsmål ska kommuniceras till företagets samtliga medarbetare. Dessa ska också motiveras till att genomföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Ansvarsfullt företagande

Dandent ska sträva efter att alltid vara ett föredöme inom sin bransch, både internt och externt. Företaget ska samverka och skapa mervärde för alla berörda intressenter utifrån Dandents värdegrund, engagemang, kompetens och utveckling.

Leverantörs- och inköpsansvar

Dandent vill verka för att alla produkter och tjänster som köps in är producerade under hållbara förhållanden. Detta innebär att företaget genom krav på och samarbete med leverantörer ska driva hållbarhetsförbättringar hos dessa. Kraven baseras på principerna i FN:s Global Compact.

Socialt ansvar

Dandent ska sträva efter att ta hänsyn till allas hälsa och välbefinnande, oberoende om de är medarbetare, kunder, leverantörer eller övriga intressenter samt uppfylla de miljökrav som ställs på oss av myndigheter, kunder och andra intressenter.

FR 2000

Vi är kvalitets och miljöcertifierade enligt FR2000 sedan 2007.

Självklart är det också ett krav som vi även ställer på våra leverantörer och samarbetspartners. Det är för oss hållbarhet över tid framöver.

Dandent arbetar för att skapa miljöer i harmoni med kretsloppstänkandet.

Vi satsar stort på miljön

Med hjälp av solen bygger vi inredning för medicinska krav!

Tack vare en stor solcellssatsning på fabrikens tak har vi halverat vår energiförbrukning i fabriken och på kontoret. Totalt täcker vi en yta på 540 m2 och sparar ca 90 000 kWh

En hållbar utveckling är en självklarhet och som marknadsledare i vår bransch är det viktigt att hela tiden ligga i framkant även inom dessa frågor.